Back to top

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Mc TREE a.s. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") a platí pro nákup v internetovém obchodě www.mctree.cz.
Obchodní informace o prodávajícím

Obchodní firma: Mc TREE a.s.
Sídlo: Praha 9, Živanická 26, PSČ 190 17
Kancelář: Lázně Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89
IČ: 25071939
DIČ: CZ25071939

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4246.

Vymezení pojmů

Kupující je zákazník tohoto internetového obchodu www.mctree.cz, přičemž kupující může být fyzická nebo právnická osoba. Dle platné právní úpravy se rozlišuje, zda je kupující spotřebitelem, či není spotřebitelem.
Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kontaktní údaje kupujícího jsou informace poskytnuté kupujícím pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje jsou uvedeny na nákupních dokladech. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží zasláno.

Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.mctree.cz. Vystavení zboží v katalogu internetového obchodu není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Objednávka se uskutečňuje vyplněním objednávkového formuláře a jejím odesláním přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Uskutečnění objednávky není podmíněno registrací kupujícího.
Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Následně je prodávajícím nabídka výslovně přijata nebo odmítnuta. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno výslovné přijetí objednávky prodávajícím nebo v případě změny ceny okamžikem doručení potvrzení objednávky od kupujícího prodávajícímu.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část (a tím neuzavřít kupní smlouvu), popř. zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob.
Uvedené zboží skladem je k dodání koncovému zákazníkovi do 3 pracovních dní.

Přes pečlivou správu dat si vyhrazujeme právo na provádění technických změn: chyby a odchylky v obrazovém a textovém obsahu.

Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména tedy, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Dále prodávající odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí prodávající nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze aj.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (není – li ujednána delší doba) od převzetí. Toto právo se neuplatní v případě:
a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat
dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, opravu věci,odstoupení od smlouvy, přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
Použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
Prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů, za předpokladu, že smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.
Lhůta podle odstavce 6.1. tohoto článku běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu ode dne, kdy kupující převezme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle odstavce 6.1. tohoto článku a to na adresu sídla nebo kanceláře prodávajícího uvedenou v článku 2. těchto VOP, nebo na e-mailovou adresu objednavky@mctree.cz.
Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Důsledky odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, zabalené a chráněné dostatečně proti poškození, nejlépe stejným způsobem jako při dodání. Zboží poškozené při přepravě v důsledku zaslání vráceného zboží v nevhodném obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Kupující ponese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají tak účinky odstoupení od smlouvy.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle odstavce 7.3. tohoto článku, je prodávající oprávněn provést přezkoumání stavu vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
Pokyny pro vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy:

Zboží kupující odešle zpět na adresu prodávajícího: Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň
Zboží by mělo být zabaleno v obalu, který jej dostatečně ochrání před poškozením, je-li to možné, nejlépe v původním obalu (viz článek 6 ustanovení odstavec 6.1.). Zboží nesmí být přepravováno jinak než nastojato!
Zboží obsahuje komponenty plněné olejem, který by se při jiném způsobu zacházení mohl dostat do chladicího okruhu a tím zboží nenávratně poškodit.
Zboží musí být kompletní (tedy ve stavu, v jakém si jej kupující přinesl domů, tzn. včetně příslušenství, návodů, čisté atd.). V případě, že prodávající zjistí, že některá část či příslušenství zboží chybí, bude kupující neprodleně vyzván k jeho vrácení. Než bude zboží kupujícím kompletně vráceno, vyhrazuje si prodávající právo zadržet část kupní ceny ve výši odpovídající hodnotě nevrácené části či příslušenství. O zadržení části kupní ceny, bude kupující vyrozuměn spolu s výzvou k vrácení.
Kupující ke zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží. Kupující - spotřebitel má právo prokázat koupi zboží u prodávajícího i jinými způsoby, přesto doporučujeme přiložit uvedené doklady.
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází však na kupujícího již jejím převzetím.

Ostatní ustanovení

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log výrobků.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu v den podání objednávky.
1.1.2014 Odesláním objednávky z tohoto internetového obchodu kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s nimi a s užitím jeho osobních údajů. Kupující prohlašuje, že je dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s těmito obchodními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Veškeré právní vztahy a spory vyplývající za těchto všeobecných obchodních podmínek se budou řídit českým právním řádem a budou řešeny před příslušnými českými soudy.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Mc TREE a.s., IČ 25071939, se sídlem Praha 9, Živanická 26, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4246, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivého zboží. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající vysvětlí v záručním listě srozumitelným způsobem obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.
Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv uzavřených
a) v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče38), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy,
c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) je v České republice Česká obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs/info).

Záruční doba

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující může uplatnit zajištění opravy na telefonním čísle uvedeném v záručním listě.
Záruční podmínky

Kupujícímu doporučujeme pečlivě zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud je zjištěno mechanické poškození, vyhotoví se písemný záznam o poškození na dodací nebo přepravní list a prodávající se s kupujícím dohodne na způsobu řešení.
O výrobní vadě, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, doporučujeme bez zbytečného odkladu vyrozumět prodávajícího na emailovou adresu webshop@mctree.cz. Pověřený pracovník prodávajícího bude kupujícího kontaktovat s řešením vzniklé situace.
Místem pro uplatnění reklamace je:

Reklamované zboží může kupující odeslat přepravní službou na adresu kanceláře prodávajícího: Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň nebo autorizovaného servisu.
Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno s ohledem na způsob přepravy, tak aby se zabránilo jeho poškození. Zboží nesmí být přepravováno jinak než nastojato! Zboží obsahuje komponenty plněné olejem, který by se při jiném způsobu zacházení mohl dostat do chladicího okruhu a tím zboží nenávratně poškodit.
K reklamovanému zboží kupující přiloží podrobný popis vady a kontaktní údaje na kupujícího, zejména zpáteční adresu. Kupující k reklamovanému zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží. Kupující - spotřebitel má právo prokázat koupi zboží u prodávajícího i jinými způsoby, přesto doporučujeme přiložit uvedené doklady.
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Vyřízení reklamace

Reklamace kupujícího-spotřebitele bude vyřízena ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly skutečně účelně vynaloženy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Byla – li na zboží poskytnuta prodloužená záruka a kupující v době jejího trvání dostane v rámci vyřízení reklamace zboží nové, nevztahuje se na toto nové zboží automaticky opět prodloužená záruka, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován písemně či telefonicky.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost úředním dokladem.
Kontakty

Mc TREE a.s.
Kancelář: Hlavní 238,
250 89 Lázně Toušeň
IČ: 25071939
DIČ: CZ25071939

e-mail: info@mctree.cz
Sídlo společnosti

Mc TREE, a.s.
Živanická 26
Praha 9 - 190 17
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4246.
Servis

centrální dispečink pro servis chlazení LIEBHERR a objednávky náhradních dílů.
tel: +420 255 717 441
tel: +420 725 781 964
e-mail: servis@mctree.cz

Komunikace pro spotřebitele
email: webshop@mctree.cz
provozní doba - Po - Pá , 9 - 18 hodin.

Vzorková prodejna Mc TREE a.s.

Na Poříčí 27
11000 Praha 1
otvírací doba
Pondělí - Pátek: 10:00 - 18:00
tel: +420 222 324 820
tel+fax: +420 224 810 831
tel+fax: +420 222 317 726

e-mail: prodejna@mctree.cz
Splátkový prodej

tel: +420 224 819 018
Seznam míst pro zpětný odběr použitých výrobků nalezne ta na http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odb...

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě (zejména jeho jméno a příjmení, akademické tituly, rodné číslo, příp. IČO, datum narození, adresy bydliště, telefonní a faxové spojení či elektronickou adresu), v této Smlouvě a dalších navazujících smlouvách a dokumentech, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů. Kupující dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím dodavatelům, partnerům, zprostředkovatelům, anebo společníkům a poradcům prodávajícího. Souhlas podle tohoto článku je udělen na dobu nutnou pro plnění povinností z této Smlouvy, minimálně však na období pěti (5) let. Osobní údaje budou užity zejména za účelem jednání o smluvních vztazích mezi Stranami, plnění smluv uzavřených mezi Stranami, nabízení obchodu nebo služeb kupujícímu, plnění závazků a pro tvorbu statistik prodeje.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost Mc TREE a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.mctree.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket (jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa bydliště, adresa firmy, email, heslo, telefon, jméno firmy, IČ a DIČ), a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Mc TREE a.s. údaje zlikviduje.
Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Mc TREE a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Poskytování dat

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Mc TREE a.s., s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou např. banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.